DSM Institution Chairman / Secretary Cell Email
Shree Mahila Mandal Mrs Pushpaben Shah 0755 000300 shahlt3@gmail.com
  Mrs Gitaben Somaiya
0784 525467
vinoo@cats-net.com
Hanuman Physical Center Institute      
  Mr Vikash Chohan 0713 281700
Indo Tanzania Cultural Centre      
  Mr Dipen Patel
0713 853333
dipen1984@hotmail.com
Shree Hindu Mandal Mr Ramesh Patel 0784 395151 aml@bol.co.tz
  Mr Dinesh Vaishnav
0784 610820
dvjambo@hotmail.com
Shree Sanatan Dharma Sabha Mr Ramesh Patel 0784 395151
aml@bol.co.tz
  Mr Rajesh Mistry
0717 190332
mistryrajesh@yahoo.com
Shree Tanzania Swaminarayan Temple Mr Premji Varsani 0773 344111
premradha@versanitz.com
  Mr Mitesh Valambhia
0713 778855
mitesh@beetlemotors.com
BAP Swaminarayan      
       
Shree MahaDharma Bhakta Mandal      
       
Shree Jalaram Seva Mandal      
     
Chinmaya Sewa Trust Mr B K Tanna 0784 317731
bktanna@gmail.com
  Mr Bhagwanji Sachdev 0754 380333 bksachdev@gmail.com
   
Upcountry Institutions Councilors Cell Email
Shree Hindu Mandal Tabora Mr Ramesh Gohil
0684 922166
bharti.kishor@hotmail.com
  Mr Anil Morjaria
0754 843223
pramill_jethwa@yahoo.com
Shree Hindu Mandal Dodoma Mr Shailesh Dattani
0755 999599
  Mr Vijay Purshottam
0713 169316
 
Shree Hindu Mandal Mtwara/Mikindani      
     
Shree Hindu Mandal - Moshi Mr Mukesh Khambhaita
0754 692577
Mr Amratlal N Pattni
0759 224350
 
Shree Hindu Union - Mwanza      
   
Shree Hindu Mandal - Bukoba      
 
Shree Hindu Mandal - Mbeya      
Mr Harist Desai 0784 420787
Shree Hindoo Union - Zanzibar Mr Bharat D Velji
0777 413005
bharat@zitec.org
Mr Uttam V Dodia
0787 340040
Shree Hindu Mandal - Tanga Mr Villu Vora
0658 600979
villuvora@gmail.com
Mr Pratap Mehta
0715 843466
amit@mawetanga.net
Shree Hindu Mandal - Morogoro      
   
Shree Hindu Mandal - Iringa      
     
Shree Hindu Mandal - Arusha      
     
Shree Hindu Mandal - Shinyanga Mr Jayanti B Pattani
0718 786120
 
Mr Sandip K Lakhani
0713 301555